Tìm tài sản (Có 1.035 tài sản đang giao dịch.)
 

Điểu khoản sử dụng

Ngày đăng: 11/12/2019 16:08:32
Lượt xem: 345

Điều khoản sử dụng hệ thống mOffice

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Điều khoản này quy định cụ thể  về việc quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử mOffice (mOffice) của MLAND.COM.
2. Áp dụng đối với toàn bộ nhân viên, cộng tác viên có sử dụng mOffice (viết tắt là người dùng).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. mOffice là phương thức trao đổi thông tin bắt buộc trong chế độ làm việc hàng ngày của các văn phòng MLAND.COM.
2. mOffice bảo đảm việc trao đổi, lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin trong nội bộ MLAND.COM thông qua các dịch vụ trên mạng Internet. Hệ thống mOffice phải được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả thiết thực, được quản lý tập trung, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn mạng và dữ liệu.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng mOffice

1. Đối với những văn bản, thông tin điện tử được trao đổi trên mOffice phải sử dụng các phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.
2. Không được sử dụng mOffice để trao đổi các thông tin mật của MLAND.COM, trao đổi công việc không thuộc nhiệm vụ của người dùng và các nội dung khác trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, chống đối chế độ.
3. Thông điệp dữ liệu trong mOffice: Văn bản scan (quét) từ bản giấy đã được ký và đóng dấu đỏ sẽ có giá trị tương đương với bản giấy được ký, đóng dấu và gửi theo đường công văn. Văn bản được phép đưa lên mOffice thực hiện đúng nguyên tắc các văn bản được cung cấp trên mạng theo quy định.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

- Văn phòng điện tử mOffice: là một giải pháp phần mềm dùng chung để trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính.
- Thông điệp dữ liệu: là thông tin được tạo ra, chuyển, nhận, lưu trữ hoặc xử lý trong mOffice.

Điều 5. Phần mềm ứng dụng mOffice

Phần mềm ứng dụng mOffice của MLAND.COM là phần mềm do mSolutions cung cấp, dành riêng cho MLAND.COM và các văn phòng hoạt động theo bản quyền của MLAND.COM.

Điều 6. Cung cấp, quản lý và sử dụng tài khoản mOffice (địa chỉ mOffice)

1. Bộ phận chuyên môn phụ trách Công nghệ thông tin (Administrator) quản lý máy chủ mOffice (Server mOffice) có trách nhiệm tạo lập tài khoản người dùng trên hệ thống mOffice cho người dùng khi gia nhập MLAND.COM.
2. Tài khoản mOffice (địa chỉ mOffice) của người dùng có dạng: username@mland.com
 a. Username: tên tài khoản được cấp bởi Administrator
 b. @mland.com: là định dạng đuôi bắt buộc của hệ thống.
 c. Website để đăng nhập vào hệ thống là: https://office.mland.com;
3. Tất cả các thông tin được trao đổi trong mOffice được thể hiện dưới dạng Văn bản điện tử;
4. Các văn phòng, người dùng sử dụng mOffice để trao đổi thông tin trong nội bộ và với các văn phòng khác trong hệ thống mOffice theo chu trình đã được xây dựng sẵn.

Điều 7. Sử dụng một số tính năng khác của mOffice

1. Thông báo Lịch làm việc, Chương trình công tác … để thông báo rộng rãi đến tất cả các văn phòng, người dùng. Các văn phòng, cá nhân có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống hàng ngày để nắm bắt thông tin kịp thời.
2. Tính năng thư điện tử của hệ thống được sử dụng để gửi và nhận thư điện tử giữa các cá nhân với nhau (tương đương thư điện tử công vụ được cấp cho các cá nhân).

Điều 8. Bảo vệ thông tin trong mOffice

1. Việc bảo vệ thông tin trong hệ thống mOffice của MLAND.COM là trách nhiệm của tất cả các văn phòng và người dùng.
2. Thông tin trong mOffice phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin của tổ chức.
3. Các văn phòng, người dùng tham gia vào hệ thống mOffice phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn mạng. Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về an toàn sử dụng điện; phòng, chống sét; phòng, chống cháy nổ, hỏa hoạn, thiên tai. Quản lý chặt chẽ những người tham gia sử dụng hệ thống và các mật khẩu truy nhập tài khoản cá nhân trên hệ thống; kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt các phần mềm mới lên máy chủ và các máy trạm.
4. Các văn bản, dữ liệu, thông tin truyền tải trên hệ thống mOffice của MLAND.COM được mã hóa và tự động sao chép, lưu trữ mỗi ngày một lần lên các máy chủ của MLAND.COM đặt tại Singapore và Tokyo (theo hợp đồng dịch vụ với Amazon Web Service) . Bộ phận chuyên môn phụ trách CNTT trực tiếp quản lý máy chủ mOffice có trách nhiệm sao chép, lưu trữ dữ liệu hệ thống theo quy định.

Điều 9. Đơn vị quản lý phần mềm mOffice

1. Bộ phận IT của mỗi Văn phòng phối hợp với Công ty mSolutions bảo đảm cho phần mềm vận hành được thông suốt.
2. Bộ phận IT và nhân sự tại mỗi văn phòng: Cung cấp tài khoản mOffice, phân quyền cho người sử dụng, có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn các văn phòng, cá nhân được cấp tài khoản cách sử dụng. Kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng phần mềm của các văn phòng và người dùng.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Mỗi người dùng trong các văn phòng thuộc MLAND.COM được cung cấp và sử dụng 01 tài khoản riêng. Khi người được cấp tài khoản mOffice chuyển công tác sang vị trí mới phải bàn giao lại tài khoản đã được cấp cho văn phòng quản lý; trường họp trong văn phòng không có người khác thay thế thì giao lại cho Phòng nhân sự và IT.
2. Mỗi cá nhân tự quản lý tài khoản của mình, có trách nhiệm thay đổi và lưu giữ mật khẩu riêng.
3. Không tự ý sử dụng tài khoản của người khác để đăng nhập phần mềm.
4. Chịu trách nhiệm về những sai sót, chậm trễ, mất an toàn do cố ý không tuân thủ Điều khoản hoặc sự chủ quan của mình gây ra.
5. Hàng ngày, vào đầu giờ làm việc các cá nhân phải đăng nhập vào phần mềm mOffice bằng tài khoản của mình để nhận thông báo, email,… và xử lý văn bản, công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Khi kết thúc ngày làm việc, phải thoát khỏi hệ thống mOffice trước khi tắt máy.


Điều 11. Trách nhiệm của lãnh đạo các văn phòng

1. Chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày của văn phòng mình thông qua phần mềm mOffice.
2. Chỉ đạo và giao công việc trực tiếp thông qua hệ thống mOffice. Các chỉ đạo về công việc thông qua mOffice là mệnh lệnh hành chính.
3. Xử lý, giải quyết kịp thời các thông điệp điện tử được gửi vào tài khoản mOffice của mình.

Điều 12. Trách nhiệm của người dùng

1. Thực hiện việc nhận nhiệm vụ, báo cáo công việc và trao đổi thông tin hàng ngày trên hệ thống mOffice theo quy định.
2. Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng và của lãnh đạo dự án; kịp thời xử lý các văn bản, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo khi được gửi vào tài khoản mOffice của mình.
3. Đổi mật khẩu mặc định do bộ phận chuyên môn phụ trách CNTT cung cấp và bảo vệ mật khẩu sử dụng tài khoản mOffice. Trường hợp quên mật khẩu phải báo cho bộ phận chuyên môn phụ trách CNTT để được cấp lại.
4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ cá nhân của mình.
5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông điệp điện tử của mình khi gửi qua hệ thống.
6. Khi gặp sự cố về hệ thống, phải báo cáo lãnh đạo văn phòng để báo cho bộ phận chuyên môn phụ trách Công nghệ thông tin xử lý, giải quyết.    

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ phận chuyên môn phụ trách Công nghệ thông tin (Administrator)

1. Quản lý hệ thống mOffice; định kỳ báo cáo lãnh đạo văn phòng về tình hình hoạt động của hệ thống và các vấn đề mới phát sinh.
2. Thiết lập, cung cấp, quản lý tài khoản mOffice của người dùng và các văn phòng.
3. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin trong hệ thống mOffice theo các quy định hiện hành của nhà nước.
4. Xóa bỏ các nội dung không phù hợp với mục đích phục vụ công tác chuyên môn trên các chuyên mục công cộng.
5. Tạo lập chế độ, tổ chức thực hiện sao chép, lưu trữ thông tin điện tử theo quy định.

Điều 14. Những hành vi không được thực hiện trong mOffice

1. Tự ý truy nhập vào tài khoản của người khác.
2. Cung cấp mật khẩu hoặc để lộ mật khẩu vào tài khoản cho người khác.
3. Sử dụng hệ thống mOffice nhằm hỗ trợ hoặc chuẩn bị tiến hành hành vi vi phạm pháp luật.
4. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi và nhận thông điệp dữ liệu.
5. Kết thúc, thay đổi, xóa, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu nhằm né tránh trách nhiệm.
6. Lưu trữ, phát tán các văn bản, tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của MLAND.COM.
 

Điều 15. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm quy định tại Điều khoản này, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo các quy định của MLAND.COM và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Các văn phòng sử dụng hệ thống mOffice và người dùng trong các văn phòng có trách nhiệm thực hiện Điều khoản này.
2. Văn phòng Quản lý vùng MLAND.COM phối hợp với các văn phòng liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều khoản này.
3. Trong quá trình thực hiện có phát sinh, vướng mắc; các văn phòng, người dùng kịp thời phản ánh về Văn phòng quản lý vùng MLAND.COM để tổng hợp trình xem xét, quyết định.

Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.

Quý vị đang theo dõi bài viết về dự án


Liên hệ với đại lý tư vấn dự án để được cập nhật thông tin mới nhất